TEKNIK BILGI KITAPCIKLARI

 

Available in the following languages:

English   Chinese   French   Korean   Russian   Spanish   Arabic   Turkish   Japanese

TIP 01: DENİZDEKİ PETROL DÖKÜNTÜLERİNİN HAVADAN GÖZLEMLENMESİ

Bu Teknik Bilgi Kitapçığı havadan etkili bir keşfin yürütülmesi hakkında tavsiye ve rehberlik sunmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Fate of Oil Spills, Response Techniques, Planning & operations, Spill Response

Read more

TIP 02: Denizdeki Petrol Döküntülerinin Geleceği

Bu kitapçıkta kazara dökülmüş olan petrol üzerinde etkili olan çeşitli doğal süreçlerin birleştirilmiş etkileri tanımlanmaktadır, bu etkiler birlikte hava etkisiyle aşındırma etkileri olarak bilinmektedir. Petrolün deniz ortamında devamlılık gösterme ihtimali olup olmadığını tespit eden etkenler müdahale çalışmalarının gereksinimleriyle birlikte göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Fate of Oil Spills

Read more

TIP 03: Petrol Kirliliğine Müdahalede Vinç Kollarının Kullanımı

Bu kitapçıkta engel tasarım ilkeleri ve denizde gemilerle çekme ve sığ veya kıyıya yakın sularda palamarla bağlama olmak üzere iki ana çalışma biçimi tanımlanmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations

Read more

TIP 04: Petrol Döküntülerine İşlem Uygulanması Sırasında Dağıtıcıların Kulanımı

Bu kitapçıkta su yüzeyinde yüzen petrol tabakasının üzerinde denizde gemi kaynaklı kazara petrol dökülmelerine müdahale için mevcut olan bir dizi seçenekten birisi olarak dağıtıcı maddelerin kullanımı ve sınırlamaları hakkında bir genel bakış sağlanmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques, Dispersants

Read more

TIP 05: Petrol Kirliliğine Müdahalede Sıyırıcı Kullanımı

Bu kitapçıkta kazara bir petrol dökülmesi boyunca karşılaşılması en olası olan durumlarda deniz süpürücülerin başarılı bir şekilde kullanılması için temel gereksinimler tanımlanmaktadır ve bu dizideki özellikle engellerin kullanımı, sahil şeridi temizleme teknikleri ve petrolün bertarafı hakkındaki diğer ITOPF kitapçıklarıyla bağlantılı olarak okunması gerekmektedir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques, Containment & Recovery, Planning & operations

Read more

TIP 06: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

Kazara büyük miktarda dökülmelerin olduğu durumlarda, karaya oturmuş olan petrolün kaynağı aşikâr olabilmektedir fakat işin içine küçük miktarda petrol dahil olduğunda sıklıkla tespit etme sorunu ortaya çıkmaktadır ve hasar veya temizlik maliyetleri için tazminat talep edilmektedir. Bu kitapçığın amacı okuyucuya farklı sahil şeritlerinde hem petrolün türünün hem de miktarının teşhis edilmesine yardımcı olmaktır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques, Planning & operations

Read more

TIP 07: Petrolün Kıyı Şeritlerinden Temizlenmesi

Bu kitapçıkta yaygın olarak kullanılan temizlik teknikleri tanımlanmaktadır ve bir dizi farklı sahil şeridi türü için çalışmaların her bir aşamasına hangilerinin en uygun olduğu hakkında tavsiyeler verilmektedir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques

Read more

TIP 08: Petrol Döküntüsüne Müdahalede Emici Maddelerin Kullanımı

Bu kitapçıkta mevcut emici madde türleri ve bir müdahalede faydalı bir şekilde nasıl kullanılabilecekleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu dizideki diğer ITOPF kitapçıklarıyla birlikte, özellikle de engellerin kullanımı, deniz süpürücülerin kullanımı, sahil şeridi temizlik teknikleri ve petrol ve döküntünün bertarafı hakkındaki kitapçıklarla birlikte okunması gerekmektedir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Response Techniques

Read more

TIP 09: Petrolün ve Kalıntının Bertaraf Edilmesi

Bu kitapçıkta deniz ortamında deniz kaynaklı petrolün kazara dökülmelerinin bir sonucu olarak üretilen atık malzemenin yönetimi için mevcut olan çeşitli seçenekler incelenmektedir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Planning & operations, Disposal

Read more

TIP 10: Petrol Döküntülerinde Liderlik, Kumanda VE Yönetim

Bu kitapçıkta gemi kaynaklı kirliliğe bir müdahalede karşılaşılan durumların birçoğu göz önünde bulundurulmaktadır ve etkili liderlik komuta ve yönetimin müdahale çalışmalarının başarısını nasıl azamiye çıkartabildiği açıklanmaktadır. Değinilen konuların birçoğu bu dizideki arka kapta listelenen diğer ITOPF kitapçıklarında ama özellikle Denizde Kazara Dökülen Petroller için Acil Durum Müdahale Planlaması hakkındaki kitapçıkta daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Planning & operations

Read more

TIP 11: Petrol Kirliliğinin Balık Yatakları ve Deniz Kültürü Üzerindeki Etkileri

Bu kitapçıkta gemi kaynaklı petrol kirliliğinin balıkçılık ve deniz ürünleri üzerindeki etkileri tanımlanmaktadır ve kazara dökülen petrolün etkilerinin şiddetinin azaltılmasına yardımcı olabilecek müdahale tedbirleri ve yönetim stratejileri hakkında rehberlik sağlanmaktadır. Diğer ekonomik kaynaklardaki hasar ayrı bir Teknik Bilgi Kitapçığında göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Environmental effects, Economic effects

Read more

TIP 12: Petrol Kirliliğinin Sosyal ve Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkileri

Bu kitapçıkta çeşitli kıyı sanayileri ve sosyal faaliyetler üzerinde kazara dökülmelerin etkilerinin bazıları göz önünde tutulmakta ve etkilerini azaltabilen tedbirler üzerinde düşünülmektedir. Kendi özel önemleri göz önünde bulundurularak, kazara dökülen petrollerin balık üretme çiftliklerinde ve deniz ürünleri yetiştirme tesislerinin üzerindeki etkileri ayrı bir Teknik Bilgi Kitapçığında dikkate alınmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Economic effects

Read more

TIP 13: Petrol Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri

Bu kitapçıkta, gemi kaynaklı olarak kazara dökülen petrollerin etkileri ve deniz flora ve faunada ve yaşam alanlarında sonuç olarak ortaya çıkan temizlik faaliyetleri tanımlanmaktadır. Yıllardır çeşitli araştırmaların konusu olmuş olan, petrol ve biyolojik sistemler arasındaki karmaşık etkileşimlerin tartışılmasına özel ilgi gösterilmiştir. Ayrı ITOPF kitapçıklarında petrolün balık üretme çiftlikleri ve deniz ürünleri yetiştirme tesisleri üzerindeki ve daha geniş insan faaliyetleri üzerindeki e özel etkileri göz önünde bulundurulmaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Environmental effects

Read more

TIP 14: Denizdeki Petrol Döküntülerinde Numune Alma ve İzleme

Bir petrolün kazara dökülmesini müteakip hükümetler ve diğer kuruluşlar genellikle temel kaynaklardaki kirlenmenin boyutunu ve vakanın deniz ortamına olan etkisini bilmek istemektedir. Bu bilgiler insan sağlığını veya hassas kaynakları korumak için acil adım atılmasının gerekip gerekmeyebileceğinin tespit edilmesi için önem arz etmektedir. Karar vermenin kolaylaştırılması için, izleme programları başlatılabilmektedir, bu izleme programları genellikle tetkikleri ve kimyasal analiz için petrol, su, tortu veya bir bölgede yaşayan derin deniz bitki ve hayvan türlerinin toplanmasını içerecektir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Environmental effects, Planning & operations

Read more

TIP 15: Petrol Kirliliği Tazminat Taleplerinin Hazırlanması ve Sunulması

Bu kitapçıkta kaydedilecek bilgiler ve bir hak talebinin desteklenmesi için gerekli olan belgeler ve başka kanıtlar hakkında rehberlik sağlanmaktadır. Bir hak talebinin düzenlenebileceği ve sunulabileceği süreç de ana hatlarıyla anlatılmaktadır. Bu kitapçık esasen gemilerden petrolün kazara döküldüğü vakalara uygulanabilir olmakla birlikte öne sürülen hususların birçoğu başka kaynaklardan kazara petrol dökülme vakaları için yararlı olacaktır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Compensation

Read more

TIP 16: Denizdeki Petrol Döküntüleri için Acil Durum Planlaması

Bu Teknik Bilgilendirme Belgesi gemi kaynaklı sızıntılara müdahale edilmesine ilişkin acil durum planlarının tipik formatını ve içeriğini özetlemekte ve etkin bir plan için gerekli temel adımları vurgulamaktadır.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , Planning & operations

Read more

TIP 17: Denizdeki Kimyasal Olaylara Müdahale

Bu belgede, kimyasal döküntülere müdahalede yer alan konulara bir giriş sağlanır, mevcut tehlike türlerine, kimyasalların denize döküldüklerinde sergiledikleri davranışlara değinilir ve mevcut müdahale seçeneklerini kısaca gözden geçirilir.

Categories: Technical Information Paper (TIPS) , HNS

Read more